Inżyniera Przyszłości 2016 – podsumowanie

filetype pdf

       29-30 września 2016 r. odbyła się III edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Biznesowej Inżynieria Przyszłości 2016 organizowanej przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Business Centre Club.

   Miejscem tegorocznego spotkania był Hotel Europa w Starachowicach.

         Celem wydarzenia, podobnie jak jego poprzednich edycji, była integracja środowisk nauki i biznesu oraz promowanie efektywności realizacji badań naukowych i prac rozwojowych wpływających na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu. Prawie 120 uczestników Konferencji reprezentujących krajowe i międzynarodowe ośrodki naukowo-badawcze, przedsiębiorstwa i instytucje otoczenia biznesu miało okazję zapoznać się z problematyką dotyczącą m.in.: inżynierii materiałowej, technologii mechatronicznych, systemów badawczych wspomagających procesy technologiczne, systemów bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego.

         Sesje międzynarodowe dotyczyły dwóch obszarów tematycznych obejmujących znaczenie foresightu we wspieraniu innowacyjności oraz zagadnienia wdrażania innowacyjnych technologii mechatronicznych do praktyki gospodarczej.

   Ponadto słuchacze Konferencji zapoznali się z możliwościami finansowania projektów badawczo-rozwojowych, wybranymi instrumentami wspierającymi biznes w zakresie komercjalizacji wiedzy oraz z problematyką zakładania spółek B+R.

         Konferencja umożliwiła prowadzenie dyskusji, wymianę wiedzy i doświadczeń naukowców i przedstawicieli gospodarki zorientowanych na wdrożenia rynkowe inteligentnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Dodatkowo spotkanie umożliwiło przedstawicielom polskiego sektora B+R i biznesu zdefiniowanie potencjalnych obszarów współpracy, a także wygenerowanie tematów projektów badawczych. Mając to na uwadze, a także dostrzegając zainteresowanie naszą Konferencją, będziemy kontynuować to przedsięwzięcie w przyszłości.

Do zobaczenia na IV edycji Konferencji Inżynieria Przyszłości
Komitet Organizacyjny


Inżyniera Przyszłości 2015 – podsumowanie

filetype pdf21-22 maja w Hotelu Uroczysko w Cedzynie odbyła się II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Inżynieria Przyszłości 2015 organizowana przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Business Centre Club.

         Uczestnicy Konferencji reprezentujący jednostki naukowo-badawcze (24 Uczelnie Wyższe, w tym 18 Politechnik oraz 11 Instytutów), przedsiębiorstwa (ok. 45) oraz instytucje otoczenia biznesu (5) wysłuchali 34 referatów i prezentacji, w których zostały przedstawione najnowsze osiągnięcia techniki, a także zagadnienia dotyczące stymulantów i barier współpracy nauki i przemysłu w Polsce. Dwudniowa Konferencja było doskonałą okazją do spotkań i rozmów przedstawicieli świata nauki i praktyki gospodarczej, wymiany wiedzy i doświadczeń badawczych w wielu obszarach związanych z zarządzaniem wiedzą i transferem technologii, innowacyjnymi systemami technicznymi i technologicznymi, nowoczesnymi rozwiązaniami w inżynierii materiałowej oraz technologiami mechatronicznymi i optomechatronicznymi. Dodatkowo spotkanie umożliwiło przedstawicielom polskiego sektora B+R i biznesu zdefiniowanie potencjalnych obszarów współpracy, a także wygenerowanie tematów projektów badawczych w ramach Horyzontu 2020 czy PO WER.

          Obrady podzielono na sesje plenarne i panelowe oraz seminaria. Tematem przewodnim sesji plenarnych były zagadnienia skutecznej aplikacji wyników prac B+R do zastosowań gospodarczych oraz prezentacja dobrych praktyk z zakresu wspólnej realizacji krajowych projektów badawczych przez jednostki naukowo-badawcze i przedsiębiorstwa. Sesje panelowe stworzyły możliwość zaprezentowania innowacyjnych systemów technicznych, technologicznych oraz nowoczesnych metod badawczych opracowywanych w jednostkach badawczych i sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

          W ramach odbywających się obrad okrągłego stołu, w których ekspertami byli przedstawiciele globalnych koncernów, MSP, reprezentanci jednostek otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych, dyskusji poddano kwestie uczestnictwa przedsiębiorstw w regionalnych, krajowych i europejskich programach badań, rozwoju i innowacji.
Ogromną przyjemnością było gościć Państwa, móc wysłuchać interesujących prezentacji oraz uczestniczyć w pasjonujących dyskusjach. Wielką satysfakcją było również obserwowanie Państwa zainteresowanie przedstawianymi przez prelegentów tematami. Mamy nadzieję, że wiedza i doświadczenia oraz kontakty naukowo-biznesowe zdobyte w czasie konferencji okażą się pożyteczne, zaś Państwa udział w konferencji będzie początkiem albo umocnieniem współpracy na linii przemysł—nauka.

Do zobaczenia na III edycji Konferencji Inżynieria Przyszłości,
Komitet Organizacyjny


Inżyniera Przyszłości 2014 – podsumowanie

filetype pdf

   W konferencji wzięło udział ponad 120 uczestników reprezentujących polskie jednostki naukowo-badawcze, przemysłowe centra badawcze oraz mikro, małe, średnie, a także duże przedsiębiorstwa, którzy mieli możliwość zapoznania się z rezultatami badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych, wygenerowania pomysłów na współpracę biznesową oraz zainicjowania współpracy w ramach obecnie realizowanych projektów badawczych. Spotkanie było również stymulantem dla inicjatyw z zakresu transferu technologii i komercjalizacji wyników prac B+R.

   W ramach Konferencji poruszono problematykę związaną z zarządzaniem procesem innowacyjnym, inżynierią materiałową, innowacyjnymi systemami technologicznymi, systemami bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego, mechatroniką, produkcją prototypową i doświadczalną.

   Obrady podzielono na sesje plenarne i panelowe. Tematem przewodnim sesji plenarnych były zagadnienia współpracy nauki i przemysłu. Debaty dotyczyły przede wszystkim kwestii barier na drodze efektywnej współpracy polskiego sektora B+R i przemysłu oraz czynników hamujących transfer wyników prac badawczych do zastosowań gospodarczych. W ramach obrad okrągłego stołu dyskusji poddano również zagadnienia uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez polepszenie relacji i zacieśnienie współpracy na linii nauka–przemysł.

   Równolegle prowadzone sesje panelowe zostały podzielone tematycznie na zagadnienia związane z innowacyjnymi systemami technicznymi i technologicznymi, nowoczesnymi metodami pomiaru i kontroli w procesach technicznych, nowoczesnymi rozwiązaniami w inżynierii materiałowej oraz zarządzaniem procesem innowacyjnym. Prezentującymi w ramach tych sesji byli głównie doktoranci, młodzi pracownicy nauki oraz młodzi przedstawiciele biznesu, którzy karierę swą rozpoczynali w sektorze B+R. Prelegenci przedstawiali swoje doświadczenia badawcze i omawiali wyniki prowadzonych badań i analiz.

   Konferencja „Inżynieria Przyszłości 2014" była konferencją inauguracyjną, a jej kontynuacja zaplanowana jest na kolejne lata. Spotkanie zakończyło się sukcesem bowiem umożliwiło ono wymianę wiedzy i doświadczeń badawczych oraz zaprezentowanie wyników badań, stworzyło perspektywy komercjalizacji wyników działalności badawczej, naukowej i innowacyjnej w obszarze zaawansowanych technologii produkcyjnych i przemysłowych, a także dało szansę przedstawicielom polskiego sektora B+R i biznesu na zainicjowanie procesu wygenerowania wspólnych projektów badawczych.